SA Tilsi LK Fond Preemia Statuut

1. Käesolev Preemia statuut (edaspidi: Statuut) reguleerib Tilsi LK Fond Sihtasutuse (edaspidi: Sihtasutus)
põhikirja punktis 2.1 ettenähtud stipendiumi (edaspidi: Preemia) väljaandmist, sealhulgas Preemia kandidaatide
(edaspidi: Laureaat) kohta ettepanekute kogumist, kandidaatide hulgast Laureaadi nominentide (edaspidi:
Nominent) väljaselgitamist ning Laureaadiks nimetamise otsustamist, st. Preemia väljaandmise otsustamist.

2. Preemia antakse välja Tilsi Lastekodust Lastekodust iseseisvasse ellu siirduvate silmapaistvate lastele.

3. Preemia antakse välja iga-aastaselt. Sihtasutuse nõukogu võib otsustada välja anda ühe või mitu Preemiat.
Kaalukatel põhjustel, eriti juhtudel, kus nõukogu arvates Preemiat väärivaid kandidaate ei ole esitatud, võib
nõukogu otsustada konkreetsel aastal Preemiat mitte välja anda.

4. Nõukogu otsustab väljamakstava Preemia suuruse. Preemia eeldatav suurus on 5% sihtasutuse fondis olevate vahendite väärtusest kuid mitte vähem kui kakskümmend tuhat (20 000.-) krooni. Nõukogu võib muuta Preemia suurust. Nõukogul on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel Preemia välja maksmata.

5. Nõukogu võib konkreetse aasta Preemia väljaandmiseks Sihtasutuse põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärki
järgides välja kuulutada ühe või mitu teemat, mille raames toimub sellel aastal Preemia väljaandmine.

6. Preemia antakse välja juulikuu viimasel nädalal (või lõpuaktusel) toimuval pidulikul tseremoonial.

7. Sihtasustuse Nõukogu avalikustab mõistliku aja jooksul enne Preemia välja andmist Laureaadi kandidaatide
hulgast välja valitud Nominendi(d).

8. Preemia väljaandmise tseremoonia korraldatakse koostöös Tilsi Lastekodu personaliga.

9. Laureaadi kandidaate võivad esitada kõik Tilsi Lastekodu personali liikmed, Sihtasutuse nõukogu liikmed ja
juhatuse liikmed.

10. Laureaadi kandidaadiks esitamise avaldusi oodatakse Sihtasutuse juhatuse liikme nimele iga aasta aprillikuu
viimaseks tööpäevaks hiljemalt kell 16:00 kirjalikult aadressil aare.kallas@mail.ee

11. Sihtasutus ei avalikusta Laureaadi kandidaate, välja arvatud Statuudi punktis 7 ette nähtud Nominentide
avalikustamine.

12. Laureaadi kandidaatide esitamisel tuleb kandidaadiks esitamise avaldusele, mis on esitaja volitatud esindaja
poolt alla kirjutatud, lisada põhjendused, miks kandidaat väärib Preemiat.

13. Nõukogu analüüsib esitatud Laureaadi kandidaate ja nende kandideerimise aluseks olevaid tegevusi ning
muid asjaolusid ja teeb otsuse Nominentide nimetamise kohta nii, et oleks tagatud Statuudi punkti 7 sätete
järgimine.

14. Nõukogu teeb otsuse Preemia määramise kohta mõistliku aja jooksul enne Preemia väljaandmise
tseremooniat.

15. Laureaadi kandidaatide ja nende kandideerimise aluseks olevate tegevuste ning muude asjaolude
analüüsimisel on nõukogul õigus kasutada sõltumatute ekspertide abi ning paluda neilt ekspertarvamusi.
Ekspertide nimed ja ekspertarvamuste sisu on konfidentsiaalsed, kui Sihtasutuse nõukogu ja asjakohane ekspert
ei lepi kokku teisiti.